Sức mạnh tập thể là một trong những yếu tố to lớn tạo nên sức mạnh của Nhật Hoa IC&T với tinh thần hợp tác luôn luôn được đề cao trong tất cả mọi hoạt động của công ty.

Thiết lập môi trường làm việc tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau, tạo cơ hội cho sự phát triển và hoàn thiện bản thân của từng thành viên IC&T thông qua các chương trình cộng đồng, các khóa học trau dồi chuyên môn, kỹ năng mềm... do công ty tổ chức.
Xem thêm: https://www.behance.net/thamnhathoa/

image