Khu tai dinh cu san bay Long Thanh. Khu tai dinh cu Loc An – Binh Son va Phan khu 3 Khu tai dinh cu Binh Son cho du an Cang hang khong quoc te Long Thanh dang duoc Ban Quan ly du an dau tu xay dung tinh hoan tat ho so de trien khai xay dung. Viec hoan thien 2 khu tai dinh cu nay dung tien do co y nghia rat quan trong cho viec di doi nguoi dan ra khoi vung du an https://www.bandatnendongnai.v....n/tin-tuc/khu-tai-di

image